top of page
Søk
  • Knut Svarteng.

Nytt fra Ringebu Kommune om gjerder på fjellet.

Den 1. april fikk vi to brev fra Ringebu Kommune om strømgjerder og gjerder på fjellet. Vi må tro at dette er "ekte nytt", altså ikke "fake news", eller aprilsnarr som det heter på Norsk.

PLAN OG TEKNISK Fåvang Østfjell hytteforening v/ Knut Svarteng 01.04.2019 Deres ref.: Vår ref.: 19/1450-1 1523 Ark.: FA-L10 STRØMGJERDER Kommunen mottar i løpet av sommerhalvåret mange henvendelser vedrørende gjerder tilknyttet fritidsbebyggelse. Vi minner om kommunen sine gjerdebestemmelser, og spesielt i forhold til strømgjerder. I bestemmelsene står bl.a følgende: Strømgjerder (med eller uten strøm) er ikke tillatt. Dette er viktig for at beitedyr og vilt ikke skal komme til skade pga dette. Vi benytter anledningen nå til å sende brev til hytte- og velforeninger i kommunen for å minne om disse bestemmelsene. Innenfor 2 reguleringsplaner (Kjørra og Storfjellstua), er det forbud mot all form for gjerding. Saksbehandler: Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 Med vennlig hilsen Wenche Hagestuen Dale kommuneplanlegger Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, i henhold til interne rutiner. Vedlegg: 1. 0520201203 Gjerdebestemmelse - planvedtak KOM-050-13, 25062013 Kopi: Midt- Gudbrandsdal Landbrukskontor Kommunevn. 1 2647 SØR-FRON

og om vanlige gjerder står det:

RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2609-45 L Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 ENDRING AV GJERDEBESTEMMELSEN REGULERINGSPLANER FOR FRITIDSBEBYGGELSE I RINGEBU. ANDRE GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 065/13 05.06.2013 Kommunestyret 050/13 25.06.2013 Dokumenter vedlagt saken 1 Planregister Ringebu, endring av gjerderegler 24052013 Forslag til innstilling Ringebu kommunestyre vedtar endring av gjerdebestemmelsene for 85 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse, jf plan- og bygningsloven § 12-12. Liste over reguleringsplanene følger vedlagt saken. Bestemmelsene skal lyde som følger: 1. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne. Terrasse er søknadspliktig tiltak og skal maksimalt utgjøre en tredjedel av hyttas bruksareal. Fundamenthøyde skal ikke overstige 1 meter. Terrasser skal utarbeides i tråd med kommunens veileder for terrasseløsninger ved fritidsbebyggelse. 2. Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. Nettinggjerder, strømgjerder (med eller uten strøm) og lignende er ikke tillatt. Alle grinder skal vende utover. Tillatt maksimal gjerdehøyde er 100 cm. Stolper skal ikke overstige 170 cm og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 90 cm. Det skal legges vekt på god estetisk utforming. Portaler er ikke tillatt. Dette av sikkerhetsgrunner ved en eventuell brann. Gjerder skal ikke stenge stier, råk, skiløyper o.l. 3. Det skal være minimum 4 meter fra gjerde til nabotomt. Det kan gis dispensasjon for inntil 2 nærliggende hyttetomter og for frittstående gjerde mot veg. 4. Ett frittstående gjerde for avskjerming eller avstenging tillates, med maks 20 meter lengde (30 meter mot veg). Sikringsgjerder mot fareområder (skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder på tomta) kan tillates, så fremt behovet kan dokumenteres. Levegg kan oppføres med lengde inntil 4 meter og høyde inntil 1,8 meter. 5. Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Det er eiers ansvar å vedlikeholde gjerdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan være farlig for folk og dyr skal fjernes. Kommunen kan fjerne slike gjerder for eiers regning. 6. Seinest tre uker før gjerding planlegges igangsatt skal kommunen ha mottatt et målsatt situasjonskart som viser planlagte gjerdelinjer. Dersom kommunen ikke har gitt tilbakemelding innen tre uker, kan gjerding igangsettes. Naboer skal varsles. 7. Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. Møtebehandling fra Utvalg for plan og teknisk 05.06.2013

Jostein Tromsnes foreslo følgende endring: • Pkt 2: Minimums avstand mellom stolper skal være 75 cm. • Pkt 7 flyttes opp og blir nytt pkt 1.

Rådmannens forslag til innstilling med endringsforslag fra Jostein Tromsnes, ble enstemmig vedtatt. UPT-065/13 Ny innstilling Ringebu kommunestyre vedtar endring av gjerdebestemmelsene for 85 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse, jf plan- og bygningsloven § 12-12. Liste over reguleringsplanene følger vedlagt saken. Bestemmelsene skal lyde som følger: 1. Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. 2. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne. Terrasse er søknadspliktig tiltak og skal maksimalt utgjøre en tredjedel av hyttas bruksareal. Fundamenthøyde skal ikke overstige 1 meter. Terrasser skal utarbeides i tråd med kommunens veileder for terrasseløsninger ved fritidsbebyggelse. 3. Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. Nettinggjerder, strømgjerder (med eller uten strøm) og lignende er ikke tillatt. Alle grinder skal vende utover. Tillatt maksimal gjerdehøyde er 100 cm. Stolper skal ikke overstige 170 cm og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 75 cm. Det skal legges vekt på god estetisk utforming. Portaler er ikke tillatt. Dette av sikkerhetsgrunner ved en eventuell brann. Gjerder skal ikke stenge stier, råk, skiløyper o.l. 4. Det skal være minimum 4 meter fra gjerde til nabotomt. Det kan gis dispensasjon for inntil 2 nærliggende hyttetomter og for frittstående gjerde mot veg. 5. Ett frittstående gjerde for avskjerming eller avstenging tillates, med maks 20 meter lengde (30 meter mot veg). Sikringsgjerder mot fareområder (skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder på tomta) kan tillates, så fremt behovet kan dokumenteres. Levegg kan oppføres med lengde inntil 4 meter og høyde inntil 1,8 meter. 6. Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Det er eiers ansvar å vedlikeholde gjerdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan være farlig for folk og dyr skal fjernes. Kommunen kan fjerne slike gjerder for eiers regning. 7. Seinest tre uker før gjerding planlegges igangsatt skal kommunen ha mottatt et målsatt situasjonskart som viser planlagte gjerdelinjer. Dersom kommunen ikke har gitt tilbakemelding innen tre uker, kan gjerding igangsettes. Naboer skal varsles. Møtebehandling fra Kommunestyret 25.06.2013 Erik Odlo fremmet følgende endringsforslag til 4. setning i pkt. 3: Stolper skal ikke overstige 170 cm (denne begrensing gjelder ikke for skigard-staur) og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 75 cm. Enstemmig vedtatt som ny innstilling fra utvalg fra plan og teknisk med Odlos endringsforslag. KOM-050/13 Vedtak Ringebu kommunestyre vedtar endring av gjerdebestemmelsene for 85 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse, jf plan- og bygningsloven § 12-12. Liste over reguleringsplanene følger vedlagt saken. Bestemmelsene skal lyde som følger: 1. Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. 2. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne. Terrasse er søknadspliktig tiltak og skal maksimalt utgjøre en tredjedel av hyttas bruksareal. Fundamenthøyde skal ikke overstige 1 meter. Terrasser skal utarbeides i tråd med kommunens veileder for terrasseløsninger ved fritidsbebyggelse. 3. Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. Nettinggjerder, strømgjerder (med eller uten strøm) og lignende er ikke tillatt. Alle grinder skal vende utover. Tillatt maksimal gjerdehøyde er 100 cm. Stolper skal ikke overstige 170 cm (denne begrensing gjelder ikke for skigard-staur) og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 75 cm. Det skal legges vekt på god estetisk utforming. Portaler er ikke tillatt. Dette av sikkerhetsgrunner ved en eventuell brann. Gjerder skal ikke stenge stier, råk, skiløyper o.l. 4. Det skal være minimum 4 meter fra gjerde til nabotomt. Det kan gis dispensasjon for inntil 2 nærliggende hyttetomter og for frittstående gjerde mot veg. 5. Ett frittstående gjerde for avskjerming eller avstenging tillates, med maks 20 meter lengde (30 meter mot veg). Sikringsgjerder mot fareområder (skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder på tomta) kan tillates, så fremt behovet kan dokumenteres. Levegg kan oppføres med lengde inntil 4 meter og høyde inntil 1,8 meter. 6. Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Det er eiers ansvar å vedlikeholde gjerdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan være farlig for folk og dyr skal fjernes. Kommunen kan fjerne slike gjerder for eiers regning. 7. Seinest tre uker før gjerding planlegges igangsatt skal kommunen ha mottatt et målsatt situasjonskart som viser planlagte gjerdelinjer. Dersom kommunen ikke har gitt tilbakemelding innen tre uker, kan gjerding igangsettes. Naboer skal varsles. Bakgrunn UPT vedtok i møte 16. januar 2013 følgende (sak UPT -007/13): 1. Utvalg for plan og teknisk vedtar retningslinjene for gjerdebestemmelser i reguleringsplaner for fritidsbebyggelse i Ringebu slik de er vedlagt saken. 2. Utvalg for plan og teknisk vedtar å legge endring av gjerdebestemmelsene for 85 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse ut på høring og offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven § 12-10. Liste over reguleringsplanene følger vedlagt saken. Bestemmelsene i reguleringsplanene endres i samsvar med pkt 2-8 i vedlagte retningslinjer. Forslaget til endring har nå vært ute på høring. Høringen ble bekjentgjort gjennom RingebuPosten. Rådmannen har avklart denne framgangsmåten med Fylkesmannen. Det har kommet inn en merknad til høringen. Følgende forslag har vært ute på høring: 1. Når eksisterende reguleringsplaner skal revideres eller ved utarbeiding av nye reguleringsplaner for fritidsbebyggelse, skal retningslinjenes punkt 2 til 8 innarbeides som reguleringsbestemmelser. Dersom det er spesielle forhold ved reguleringsplanen som tilsier det, kan retningslinjene fravikes. 2. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne. Terrasse er søknadspliktig tiltak og skal maksimalt utgjøre en tredjedel av hyttas bruksareal. Fundamenthøyde skal ikke overstige 1 meter. Terrasser skal utarbeides i tråd med kommunens veileder for terrasseløsninger ved fritidsbebyggelse. 3. Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. Nettinggjerder, strømgjerder (med eller uten strøm) og lignende er ikke tillatt. Alle grinder skal vende utover. Tillatt maksimal gjerdehøyde er 100 cm. Stolper skal ikke overstige 170 cm og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 90 cm. Det skal legges vekt på god estetisk utforming. Portaler er ikke tillatt. Dette av sikkerhetsgrunner ved en eventuell brann. Gjerder skal ikke stenge stier, råk, skiløyper o.l. 4. Det skal være minimum 4 meter fra gjerde til nabotomt. Det kan gis dispensasjon for inntil 2 nærliggende hyttetomter og for frittstående gjerde mot veg. 5. Ett frittstående gjerder for avskjerming eller avstenging tillates med maks 20 meter lengde (30 meter mot veg). Sikringsgjerder mot fareområder (skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder på tomta) kan tillates, så fremt behovet kan dokumenteres. Levegg kan oppføres med lengde inntil 4 meter og høyde inntil 1,8 meter. 6. Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Det er eiers ansvar å vedlikeholde gjerdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan være farlig for folk og dyr skal fjernes. Kommunen kan fjerne slike gjerder for eiers regning. 7. Seinest tre uker før gjerding planlegges igangsatt skal kommunen ha mottatt et målsatt situasjonskart som viser planlagte gjerdelinjer. Dersom kommunen ikke har gitt tilbakemelding innen tre uker, kan gjerding igangsettes. Naboer skal varsles. 8. Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. Innkomne merknader Inger og Arvid Malmén Malmen kommenterer pkt 5 (pkt 4 i vedlagt forslag til bestemmelser) i bestemmelsene der det står «Ett frittstående gjerder» og mener dette kan tolkes som at det er tillatt å sette opp flere frittstående gjerder. Videre kommenteres bestemmelsen om 30 meter frittstående gjerde mot veg. Malmen mener bestemmelsen om frittstående gjerde i pkt 5 bør tas ut alternativt at den kun gjelder for Kvitfjell. Rådmannens vurdering Formuleringen i pkt 5 skyldes en skrivefeil. Korrekt formulering skal være «Ett frittstående gjerde». Rådmannen vil endre bestemmelsene i tråd med dette. Når det gjelder frittstående gjerde til avskjerming, så ser rådmannen at behovet nok er begrenset i de fleste hytteområdene i kommunen. Rådmannen finner det vanskelig å vurdere hvilke reguleringsplaner som eventuelt bør unntas. Rådmannen mener det bør åpnes for frittstående gjerder i samsvar med høringsforslaget da en del hytteiere enten av hensyn til sikkerhet eller av hensyn til innsyn ønsker å føre opp mindre gjerder, spesielt mot veg.. Vurdering Endringen av gjerdebestemmelene har vært gjennom en omfattende prosess med høring både av generelle retningslinjer og nå av bestemmelsene til 85 reguleringsplaner. Rådmannen mener derfor at bestemmelsene kan vedtas slik de nå foreligger og med retting av skrivefeil i pkt 5, jf omtalen over. Pkt 1 i retningslinjene er tatt ut da dette kun berører nye planer. Bestemmelsene er derfor renummerert i forhold til omtalen over. Rådmannen tilrår at følgende bestemmelser vedtas: 1. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne. Terrasse er søknadspliktig tiltak og skal maksimalt utgjøre en tredjedel av hyttas bruksareal. Fundamenthøyde skal ikke overstige 1 meter. Terrasser skal utarbeides i tråd med kommunens veileder for terrasseløsninger ved fritidsbebyggelse. 2. Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. Nettinggjerder, strømgjerder (med eller uten strøm) og lignende er ikke tillatt. Alle grinder skal vende utover. Tillatt maksimal gjerdehøyde er 100 cm. Stolper skal ikke overstige 170 cm og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 90 cm. Det skal legges vekt på god estetisk utforming. Portaler er ikke tillatt. Dette av sikkerhetsgrunner ved en eventuell brann. Gjerder skal ikke stenge stier, råk, skiløyper o.l. 3. Det skal være minimum 4 meter fra gjerde til nabotomt. Det kan gis dispensasjon for inntil 2 nærliggende hyttetomter og for frittstående gjerde mot veg. 4. Ett frittstående gjerde for avskjerming eller avstenging tillates med maks 20 meter lengde (30 meter mot veg). Sikringsgjerder mot fareområder (skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder på tomta) kan tillates, så fremt behovet kan dokumenteres. Levegg kan oppføres med lengde inntil 4 meter og høyde inntil 1,8 meter. 5. Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Det er eiers ansvar å vedlikeholde gjerdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan være farlig for folk og dyr skal fjernes. Kommunen kan fjerne slike gjerder for eiers regning. 6. Seinest tre uker før gjerding planlegges igangsatt skal kommunen ha mottatt et målsatt situasjonskart som viser planlagte gjerdelinjer. Dersom kommunen ikke har gitt tilbakemelding innen tre uker, kan gjerding igangsettes. Naboer skal varsles. 7. Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven

439 visninger0 kommentarer
bottom of page