top of page
Søk
  • Knut Svarteng.

Referat fra Hytteforum i Ringebu Kommune 28/9-2018

Ringebu kommune har som de fleste alt kjenner til, to fellesmøter pr år hvor alle hytteforeninger, organisasjoner og andre naturlige bidragsytere kan komme sammen for å utveksle meninger, nyheter og spørsmål.

Vedlagt er referat fra møtet 28/9, som er skrevet av verten fra Ringebu Kommune: Frode Martinsen. Vi takker selvsagt for innsatsen og for at tiltaket er satt igang for om mulig hjelpe til å forbedre kommunikasjon, utvikling og drift av samfunnet og kommunale tjenester i området vårt.

Det er beklageligvis noen unøyaktigheter i referatet, noe vi selvsagt ser gjennom fingrene med. Mobiltelefonmasten skal ikke opp på Gullhaugknappen som det står, men på Lundkampen (som er like ved) og her er alt strøm lagt opp til denne masta, iflg. vår velinformerte kilde, Haldis Stenseth.

 

Her er referatet:

Til alle hytte- og velforeninger i Ringebu kommune Hytteforum – et kontaktforum med velforeninger i hytteområdene i kommunen. Fritidsinnbyggerne er viktige for Ringebu kommune. Kommunen ønsker å ha en dialog med fritidsinnbyggerne representert ved hytte- og velforeningene, for å fange opp behov og ønsker, og for å informere om aktuelle tema fra kommunens side. Møteplassen er en planlagt og strukturert dialog, i en uhøytidelig atmosfære.

Foto: Kvitfjell alpinanlegg, Mieke Veltman og Ringebu kommune.

Møte fant sted 28 september 2018 på Innovasjonssenteret. Oppmøte var 22 personer og 12 vel og hytteforeninger var representert. Referent: Frode Martinsen

Referat: - Alle tilstede presentere seg og møte ble ledet av Jostein Gårderløkken leder plan og teknisk. Ringebu kommune ønsket velkommen ved Ordfører Arne Fossmo som syntes det var bra at man nå har etabler en fast møteplass for overnevnte parter. - Tinde hytter AS presenterte seg ved administrerende direktør Audun Skattebo, Tinde har hovedkontor og to fabrikker beliggende i Ringebu og på Frya. Det er fulldrift på alle lokasjonene nå. Tinde gruppen består av Tindehytter, Tinde utvikling og Tindebolig, og ble etablert i 2002. I 2017 ble det kjørt ut 177stk hytter, i 2018 forventer de å kjøre ut 210stk hytter. Det er 120 ansatt i Tinde Hytter, inkl. 5 lærlinger. Tindegruppen har totalt 135 ansatt. Mye nye tomtefelt i distriktene og innover mot Oslo. I 2018 forventes omsetningen å bli ca kr 450 mill, overskudd forventes å bli ca kr 45/50 mill. Fra oppstart 2002 til 2018 har Tinde omsatt for 2,5 milliarder levert 1720 hytter. De har i dag ca 300 hyttetomter klare for bygging Dagens nye hytter skal ha interiør ferdigbehandlet innvending, med mye grå farge og gulv med parkett. Det er behov for mere hytte tomter på Venabygdsfjellet, det er mye spørsmål om dette. Det bygges ca 5000 nye hytter i Norge pr. år. Regionen vår vil ha press mot å endre hytter til helårsbolig. Nye hytter blir mindre. www.tindehytter.no - Brekkebakken og utbedringer FV 27 v/Eirik Trøften Aas, Statens vegvesen (SVV) FV 388 Kjønnåsvegen/Brekkebakken skal utbedres. Veien skal breddes og man skal rette ut kurvatur. Dette skal være med på å bedre trafikksikkerheten. Veien skal bli bedre å kjøre. Reguleringsplan er vedtatt og grunnerverv pågår. Byggestart tidlig i 2019 sluttføres innen høsten 2019. Vegen stenges i perioden, vil da ha omkjøring via Frya. FV 27 Rondanevegen fra kirken og opp mot avkjøringen til Jernhalt. Veien skal bli litt breiere og kurvatur rettes ut. Reguleringsplan er ute på høring, forventer vedtatt 30 november. Planlagt byggestart til våren ca mai 2019. Veien blir stengt i perioder. Ser på mulige omkjøringsmuligheter. Viktig å endre ruter hos GPS leverandører. Målet er ferdigstillelse senhøsten 2019.

Spørsmål fra salen om videre asfalt av Frisvegen, spørsmålet tas videre med SVV. Ønske og behov for gangvei fra Langbakken ned til Lundes og videre inn til Villreinen. Kan man sette ned fartsgrensen til 60 km på denne strekingen. Spørsmålet tas videre med SVV. - Ordfører: Hva skal prioriteres av investeringer ? Div prosjekter trafikksikkerhet, mere gang og sykkelvei i vår kommune. Ordfører oppfordrer til å komme med innspill/spørsmål som han kan ta med seg inn hos SVV og overordnede myndigheter. Det blir etablert mobilmast på Gullhaugknappen på Fåvangvestfjell. Har vært en meget krevede sak med bla. innsigelser fra noen hytteeiere. Ny arealplan er godkjent nede i dalen, delen som omhandler fjellområdene på østsiden av dalen er nå sendt til departementet for avgjørelse. Utbygging av ny E-6 ligger forbi Ringebu ligger nå hos departementet for avgjørelse.

Leder i retakseringsnemda Per Kr. Fossmo gjennomgikk kort arbeidsmetodikken og jobben med eiendomsskatt, relaksering av eiendommene. Det er besiktiget 7000 eiendommer og areal er registret. Takstnemnda går så gjennom alle eiendommer og sender så ut faktabrev til alle eiere. De er kommet ca halvveis i den jobben. Areal over 190 høyde innvendig skal telle i reelt areal. Som grunnlag er det brukt omsatte boliger/fritidsboliger. Gå inn på kommunens hjemmeside for å se mere.

- Midt-Gudbrandsdal renovasjon (MGR) v/Gøran Løkken etablert 1987 eies av de tre midtdalskommunene Sammer inn 15000 tonn avfall 55% fra næring, omsetning 30 mill, administrasjon på Frya som er hovedmottak. Etablerer nytt mottak på Fåvang (Fåvangmiljøstasjon)som åpner mars 2019. MGR har 14 ansatte, Har 9300 abonnenter i midtdalen. Mesteparten av vårt avfall sorteres, som rest avfall, papir, glass, tre osv. Kvitfjell og Venabygdsfjellet har og sortering på matavfall. Fremtidige nye miljøstasjoner vil bli på Mykkelseter ved bommen Goppolen, Øksendalen/Pulla og Bånsetra. Av hytteavfallet materialgjennvinnes for tiden 14%, målet er opp på 25 %. Mål for husholdninger er 60%. Fåvang får nå betjent mottak, det meste er gratis bortsett fra restavfall. I Nord-Fron kommune foregår det nå et prøveprosjekt for plastgjennvinning på fritidsboligene.

Mere informasjon: www.mgr.no Ringebuposten www.sortere.no - Relevant informasjon fra Ringebu kommune v/Jostein Gårderløkken Ringebu kommune har tatt i bruk Eiendomsdata se min side på kommunes hjemmeside for å få informasjon om din eiendom og oversikt over alt som er registret på den. https://www.ringebu.kommune.no/min-side/ Det vil bli arrangert ei sykkelviku med sykkel mat og musikk i uke 33 i 2019. Følg med i sosiale medier. Det er mulig å leie seg kontor plass på innovasjonssenteret for kortere eller lengre tid, kontakt post»ringebu.kommune.no for å booke plass.

- Ordet fritt om saker som opptar hytte- og velforeningene og innspill på tema til seinere møter: Oppfølging av tidligere spørsmål Brann og brannsikkerhet Gjerderegler og bruk av el. gjerder.

197 visninger0 kommentarer
bottom of page